บริษัท โกลด์เกียร์คอนซัลติ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด


หลักการ

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร สาขาระบบมาตรฐานคุณภาพ ปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นคุณภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง การประยุกต์เนื้อหาและแนวทางการนำเสนอที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรแต่ละแห่ง ภายใต้การควบคุมดูแลโดย คณะวิทยากรชั้นนำ และทีมงานมืออาชีพด้วยสแกนที่ว่า "มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร เพื่อการเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน"หลักสูตร
หัวข้ออบรม
ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015
ข้อกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
หัวหน้างานมืออาชีพ Supervisor Skill
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาภาวะผู้นำ
การทำงานเป็นทีม Teamwork building
การลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิผล
หัวหน้างานมืออาชีพ Supervisor Skill
การสั่งงาน การสอนงาน และการติดตามงาน
จิตสำนึกคุณภาพ
จิตสำนึกรักองค์กรรูปกิจกรรม